Algemene voorwaarden mei 2015

Algemene Voorwaarden Essisme BV

Essisme BV is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51205076.

Artikel 1: Definities

1: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder;

* opdrachtnemer: Essisme BV die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten;

* opdrachtgever: de persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt;

* diensten: alle door opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten waaronder trainingen, opleiding, studiedagen en workshops, dan wel advisering, alles in de ruimste zin des woord, alsmede coaching en andere vormen van begeleiding, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht;

* coachee: degene die deelneemt aan een training, opleiding, begeleidings-, advies- of coachingstraject of aanverwante werkzaamheden.

* overeenkomst: elke afspraak tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot het verlenen van

diensten door opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. De algemene voorwaarden van Essisme zijn van toepassing en bindend voor alle opdrachten waarbij opdrachtnemer diensten aanbiedt of levert.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere overeenkomst waarbij voor de uitvoering door opdrachtnemer derden worden betrokken.
 3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zijn overeengekomen.
 4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij opdrachtnemer deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
 5. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en opdrachtnemer treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.
 6. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van opdrachtgever.

 

Artikel 3: Toepasselijke gedragsregels en reglementen

 1. De opdrachtnemer houdt de opdrachtgever op de hoogte van de voortgang en geeft hem gedurende de uitvoering van het werk zoveel mogelijk inzicht op en informatie over proces en advisering.
 2. De opdrachtnemer handelt conform de beroepsethiek en gedragsregels voor training en coaching.

 

Artikel 4: Offertes en totstandkoming van de overeenkomst

 1. Alle door de opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door opdrachtgever binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud of wijziging aan opdrachtnemer is bevestigd.
 2. De prijzen in de offertes zijn inclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 3. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door opdrachtgever als bedoeld in de laatste volzin van lid 1. Opdrachtgever en opdrachtnemer hebben ook een overeenkomst gesloten indien opdrachtnemer een tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gemaakte afspraak schriftelijk bevestigt en de opdrachtgever de juistheid daarvan niet binnen tien werkdagen of – als die termijn korter is – vóór aanvang van de werkzaamheden schriftelijk betwist.
 4. Offertes zijn gebaseerd op de bij de opdrachtnemer beschikbare informatie.

Artikel 5: Uitvoering van de overeenkomst

 1. Iedere overeenkomst leidt voor de opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting, waarbij de opdrachtnemer gehouden is zijn verplichtingen na te komen naar beste inzicht en vermogen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap. De opdrachtnemer zal de werkzaamheden uitvoeren zoals een deugdelijke beroepsuitoefening betaamt.
 2. In alle gevallen waarin de opdrachtnemer dat nuttig of noodzakelijk acht heeft zij het recht om – in overleg met de opdrachtgever – bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden of zich te laten bijstaan door derden.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst deugdelijk, volledig en tijdig aan de opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft de opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, als de opdrachtnemer is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheden of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn;
 5. Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door de opdrachtnemer een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van de opdrachtnemer op. De opdrachtgever kan om die reden de overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. De opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel een nieuwe, redelijke, termijn stellen waarbinnen de opdrachtnemer de overeenkomst dient uit te voeren, overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor de opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de overeenkomst.
 6. Wanneer de opdrachtnemer de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal de opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. De opdrachtnemer aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.

Artikel 6: Geheimhouding

 1. De opdrachtnemer is, behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op hem legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de overeenkomst van de opdrachtgever of uit andere bron heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de opdrachtgever is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De opdrachtnemer draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele werknemers of derden die door hem bij een opdracht worden ingeschakeld.
 1. Gesprekken, sessies en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen de opdrachtnemer en coachee plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. De opdrachtnemer zal dan ook aan niemand, ook niet aan de opdrachtgever, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze contacten tenzij de coachee hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Wel kan en mag opdrachtnemer een oordeel geven over de leerhouding van de coachee aan de opdrachtgever en/of leidinggevende van de coachee. Als de opdrachtgever toch vraagt om rapportages of evaluaties van de opdrachtnemer over vorderingen van de coachee dan zal steeds vooraf overleg plaatsvinden met de coachee over aard, strekking en inhoud en om toestemming hiervoor.

 

Artikel 7: Intellectuele eigendommen

 1. De opdrachtnemer is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door haar – in het kader van de overeenkomst – aan de opdrachtgever en/of coachee verstrekte of – in het kader van deze overeenkomst – gebruikte informatie en producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot testen, readers, rapporten, modellen, oefenmateriaal en computerprogramma’s.
 2. De opdrachtgever en/of coachee mag/mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming of licentie van de opdrachtnemer geen gebruik maken van de informatie of producten, waarop de opdrachtnemer rechtshebbende is ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten, anders dan voor privégebruik of ten behoeve van deze opdracht.
 3. De opdrachtnemer is gerechtigd om de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht en mits niet te herleiden tot individuele opdrachtgevers c.q. coachees.

Artikel 8: Honorarium en kosten

 1. Het honorarium van de opdrachtnemer bestaat, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, uit een vooraf bepaald vast bedrag per overeenkomst c.q. per geleverde dienst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door de opdrachtnemer gewerkte tijdseenheid.
 2. Alle honoraria zijn exclusief heffingen van overheidswege zoals omzetbelasting (B.T.W.) alsmede exclusief reis- en andere onkosten ten behoeve van de opdrachtgever gemaakt waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden, tenzij anders vermeld in de overeenkomst.
 3. De opdrachtnemer kan de opdrachtgever verzoeken om een redelijk voorschot te betalen in verband met honoraria die de opdrachtgever verschuldigd is of zal worden en/of onkosten die ten behoeve van de opdrachtgever moeten worden gemaakt. De opdrachtnemer heeft, wanneer door hem een redelijk voorschot is gevraagd, het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat de opdrachtgever het voorschot aan de opdrachtnemer heeft betaald dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.
 4. De opdrachtnemer declareert maandelijks het over een kalendermaand verschuldigde honorarium, tenzij anders is overeengekomen. Kosten van derden worden bij ontvangst van facturen van derden onmiddellijk doorbelast aan de opdrachtgever.
 5. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor in overleg met de opdrachtgever jaarlijks de overeengekomen honoraria aan te passen wegens wijziging van de algemene prijsindex en wegens door de overheid opgelegde maatregelen.
 6. Tenzij er sprake is van een tussen beide partijen overeengekomen vaste vergoeding voor een opdracht is de opdrachtnemer verplicht om een adequate uren-en kostenverantwoording op verzoek van de opdrachtgever ter inzage beschikbaar te stellen.

Artikel 9: Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door de opdrachtnemer aan te geven wijze. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook, tenzij expliciet anders overeengekomen.
 2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim. De opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim aan de opdrachtnemer over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente.
 3. Ingeval er meerdere opdrachtgevers zijn, is elke opdrachtgever jegens de opdrachtnemer hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag in geval de werkzaamheden ten behoeve van al deze opdrachtgevers zijn verricht.
 4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 5. Ingeval de overeengekomen werkzaamheden voor opdrachtnemer zullen worden uitgevoerd in een periode langer dan 6 maanden, voldoet opdrachtgever voor aanvang van deze werkzaamheden in ieder geval 25% van de overeengekomen hoofdsom. Hiervoor schrijft opdrachtgever een factuur waarop het bepaalde in het dit artikel van toepassing is. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen een hoger percentage als aanbetaling overeenkomen evenals gespreide betaling van de restsom. Op iedere factuur die opdrachtnemer in dit verband opmaakt is het bepaalde in dit artikel van toepassing.

Artikel 10: Incassokosten

 1. Indien de opdrachtnemer invorderingsmaatregelen treft tegen de opdrachtgever, die in verzuim is, komen de kosten verband houdend met die invordering ten laste van de opdrachtgever, welke kosten gesteld worden op ten minste 15% van de openstaande facturen.
 2. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van eventueel in te schakelen incassobureaus, deurwaarders en/of advocaten.

 

Artikel 11: Aansprakelijkheid

 1. Behoudens grove schuld en opzet aanvaardt de opdrachtnemer geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade, direct of indirect aan personen, zaken of bedrijven van de opdrachtgever, coachee en/of derden.
 2. De opdrachtnemer zal bij de inschakeling van niet in haar organisatie werkzame derden (zoals adviseurs, deskundigen of dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens de opdrachtgever c.q. coachee of voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden. In zo’n geval is de opdrachtgever verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derden te verhalen. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de overeenkomst tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer samenhangen.
 3. Indien de opdrachtnemer, ondanks het gestelde in lid 1 van dit artikel, tot enige schadevergoeding gehouden is, is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht/overeenkomst, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van € 5.000,-.
 4. De opdrachtnemer is niet gehouden tot vergoeding van indirecte schade geleden door de opdrachtgever c.q. coachee, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.
 5. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor door de opdrachtgever c.q. coachee geleden schade, van welke aard ook, indien de opdrachtnemer bij de uitvoering van haar opdracht is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor de opdrachtnemer duidelijk kenbaar was of behoorde te zijn.
 6. De opdrachtnemer ofwel door hem in te schakelen trainers, coaches of derden, die belast worden met het begeleiden van coachees, zullen geen middelen, methoden, technieken of instructies geven of gebruiken of situaties laten ontstaan die het vermogen van de coachee beperken of nadelig beïnvloeden bij het waarnemen, analyseren en beoordelen van voor de coachee dreigend letsel, in welke vorm dan ook. Indien de coachee enig letsel zou oplopen, is de opdrachtnemer c.q. door hem in te schakelen coaches of derden, daarvoor op generlei wijze aansprakelijk.
 7. Indien de opdrachtgever en/of coachee een eventuele vordering jegens de opdrachtnemer niet binnen een half jaar na het ontdekken van de schade in rechte aanhangig heeft gemaakt, komt deze rechtsvordering na het verstrijken van deze zes maanden te vervallen.

Artikel 12: Annuleringsvoorwaarden

 1. Annulering door de opdrachtgever dient bij aangetekend schrijven te geschieden.
 2. Training of aanverwante werkzaamheden kunnen niet door de opdrachtgever (deelnemer) geannuleerd worden zijnde dat men een restitutie ontvangt. Voor de gedane betaling wordt een waardebon uitgegeven die op andere trainingen of ZaaiGoed materialen gespendeerd kan worden. Dit in verband met het belang van deelname, plannen en doorgang van trainingen.
 3. Bij annulering door de opdrachtgever van individuele coaching en andere begeleidingstrajecten binnen 24 uur voor aanvang van de betreffende activiteit is de opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd, tussen 24 en 48 uur voor aanvang van de activiteiten 50% van deze kosten en bij annulering langer dan 48 uren voor aanvang van deze activiteiten maximaal 25%.
 4. De opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien hij, ook zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van de opdrachtnemer.

Artikel 13: Beëindiging van de Overeenkomst

 1. De opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan de opdrachtgever, indien de opdrachtgever in gebreke blijft met voldoening van de door de opdrachtnemer verzonden factuur, binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning.
 2. De opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder gerechtelijke tussenkomst te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan de opdrachtgever, indien enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichting binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk alsnog wordt nagekomen.
 3. Zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een aangetekend schrijven beëindigen indien de ander in surseance van betaling komt te verkeren of in staat van faillissement is verklaard.
 4. Als één der partijen (opdrachtnemer of opdrachtgever) wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichtingen niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties door de opdrachtnemer worden op de overeengekomen wijze betaald.

Artikel 14: Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen de opdrachtgever en de opdrachtnemer de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien de opdrachtgever en de opdrachtnemer overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. De opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal de opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal de opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding of wijziging van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 15: Geschillenbeslechting

 1. Op alle overeenkomsten en rechtshandelingen tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen opdrachtnemer gevestigd is.

Vastgesteld te Vuren op 1 mei 2015

Scroll naar boven